Ανακοινώσεις

Το Δίκτυο συμμετείχε στο φεστιβάλ Strong now, στα δρώμενα τέχνης και λόγου ενάντια στην κακοποίηση των γυναικών, 9 και 10 Οκτώβρη 2021.   Επειδή έχουμε τη δύναμη να αντιτάξουμε ένα καλύτερο όραμα για τον κόσμο, χωρίς βία, χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς ανισότητες, με περισσότερη Δημοκρατία, με ισότιμες ευθύνες, προχωράμε.  

 

strongme_1.jpgstrongme3.jpegstrongme_2.jpeg

Υπεγράφει εκ νέου συμφωνία για ένα μικρό ξενώνα για προσωρινή επείγουσα διαμονή θυμάτων, ώστε να διαφεύγουν από τη βία, να κάνουν τις εξετάσεις που απαιτούνται και να τακτοποιούνται σε μονιμότερη διαμονή. Δίνεται επίσης η δυνατότητα παραμονής σε ξενοδοχείο για τον ίδιο λόγο. Ήδη στο προηγούμενο διάστημα με στήριξη της AVON βοηθήσαμε με προσωρινή διαμονή, τρόφιμα, φάρμακα και παράλληλα υποστήριξη από τους εθελοντές μας, πολλές γυναίκες και παιδιά.

Η Παγκόσμια Έκθεση για το Χάσμα των Φύλων (GlobalGenderGapIndex) εισήχθη για πρώτη φορά από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) το 2006, προκειμένου να λειτουργήσει ως ένα πλαίσιο για την καταγραφή του μεγέθους των διαφορών με βάση το φύλο και την παρακολούθηση της προόδου τους με την πάροδο του χρόνου, σε τέσσερα (4) θεματικά πεδία: την οικονομική συμμετοχή και τις ευκαιρίες, τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα, την υγεία και επιβίωση και την πολιτική ενδυνάμωση.

Η φετινή Έκθεση συγκρίνει την κατάσταση σε 149 χώρες (έχουν προστεθεί στοιχεία για 5 επιπλέον χώρες σε σχέση με το 2017). Επιπρόσθετα, η Έκθεση του 2018, λαμβάνοντας υπ’όψιν τις ραγδαίες μεταβολές που συντελούνται στις σημερινές αγορές εργασίας στο πλαίσιο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, περιλαμβάνει τη διερεύνηση του έμφυλου χάσματος δεξιοτήτων και στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ArtificialIntelligenceAI). Ιανουάριος 2019 Ιωάννα Προφύρη. Προβάλλοντας τις σημερινές τάσεις/ρυθμό προόδου στο μέλλον, οι προοπτικές για τη γεφύρωση της συνολικής διαφοράς μεταξύ των φύλων φαντάζουν απογοητευτικές, αφού υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν 108 χρόνια για την πλήρη εξάλειψη της ανισότητας λόγω φύλου, με τις πιο προκλητικές έμφυλες διαφορές, που παρουσιάζονται στο χώρο της πολιτικής εξουσίας και της οικονομίας και εργασίας να απαιτούν αντίστοιχα 107 και 202 χρόνια για την επίτευξη της ισότητας. Αν μάλιστα λάβουμε υπ’όψιν ότι για τη Δυτική Ευρώπη, που αποτελεί τη γεωγραφική περιοχή με το υψηλότερο κατά μέσον όρο επίπεδο επίτευξης ισοτιμίας των φύλων (75,8%), η συνολική διαφορά μεταξύ των φύλων θα κλείσει σε 61 χρόνια, γίνεται εύκολα αντιληπτή η κατάσταση που επικρατεί στον υπόλοιπο πλανήτη, επιτάσσοντας στους υπευθύνους χάραξης πολιτικής και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη δυναμικότερες ενέργειες.

1. Βασικά ευρήματα της Έκθεσης.Σε παγκόσμιο επίπεδο, το έμφυλο χάσμα έχει γεφυρωθεί κατά 68,0%, γεγονός που παρουσιάζει μια οριακά βελτιωμένη κατάσταση σε σχέση με το 2017, έτος που απετέλεσε την πρώτη χρονιά από την έναρξη έκδοσης της συγκεκριμένης Έκθεσης κατά την οποία το έμφυλο χάσμα διευρύνθηκε. Αυτό σημαίνει πως μέχρι σήμερα εξακολουθεί να υπάρχει μια μέση διαφορά μεταξύ των φύλων της τάξεως του 32,0%, που απομένει να γεφυρωθεί. Η μεγαλύτερη ανισότητα φύλων παρουσιάζεται στον τομέα της πολιτικής, όπου το έμφυλο χάσμα κυμαίνεται στο 77,1%. Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι στο σύνολο των 149 χωρών που εξετάζονται, μόνο 17 έχουν γυναίκες ως αρχηγούς κρατών, ενώ, κατά μέσον όρο, μόνο το 18% των υπουργών και το 24% των βουλευτών παγκοσμίως είναι γυναίκες. Γενικότερα, η πρόοδος που φαινόταν να έχει επιτευχθεί στον συγκεκριμένο τομέα κατά την τελευταία δεκαετία, έχει αρχίσει να αντιστρέφεται. Το χάσμα στους τομείς της οικονομικής συμμετοχής και των ευκαιριών παρουσιάζεται να είναι το δεύτερο μεγαλύτερο, κυμαινόμενο στο 41,9%, αν και αποτελεί τον μοναδικό από τους 4 εξεταζόμενους τομείς που εμφανίζει μείωση, ελαφρά ωστόσο, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Εξετάζοντας τη μείωση του έμφυλου χάσματος στον συγκεκριμένο τομέα, δείχνει να οφείλεται αφενός στη μείωση των εισοδηματικών διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών (51%) – αντανακλώντας, με ποιοτικούς όρους, όχι την αύξηση του εισοδήματος των γυναικών, αλλά μάλλον τη μείωση του εισοδήματος και των ανδρών – αφετέρου στην ανάληψη καθηκόντων σε διευθυντικές θέσεις/θέσεις ευθύνης από τις γυναίκες, ποσοστό που ωστόσο παγκοσμίως παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό (34%). Παρόλα αυτά, η πρόοδος στον συγκεκριμένο τομέα εμφανίζεται ιδιαίτερα αργή, με το γεγονός αυτό να αποτυπώνεται εύγλωττα στο εργατικό δυναμικό, όπου αναλογικά συμμετέχουν λιγότερες γυναίκες από άντρες. Αυτό οφείλεται στην αυτοματοποίηση που οδηγεί σε δυσανάλογο αντίκτυπο στους ρόλους που παραδοσιακά εκτελούνται από τις γυναίκες, ενώ ταυτόχρονα οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στα αναπτυσσόμενα πεδία της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM). Ένας ακόμη λόγος είναι η αδυναμία επίτευξης της εξισορρόπησης προσωπικής/οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής με τις υποδομές φροντίδας εξαρτώμενων ατόμων (παιδιών, ηλικιωμένων), που βοηθούν στη ένταξη ή/και επανένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας να παρουσιάζουν υπό-ανάπτυξη. Αποτέλεσμα αυτού είναι η μη αμειβόμενη εργασία να παραμένει πρωταρχική ευθύνη των γυναικών. Ενδεικτικά, μεταξύ των 29 χωρών για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι γυναίκες ξοδεύουν, κατά μέσον όρο, διπλάσιο χρόνο για τις δουλειές του σπιτιού και άλλων μη αμειβόμενων δραστηριοτήτων από τους άνδρες. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι σημαντικές επενδύσεις που έγιναν για τη γεφύρωση του εκπαιδευτικού χάσματος αποτυγχάνουν να οδηγήσουν σε εκροή των αναμενόμενων ποιοτικά αποτελεσμάτων. Όσον αφορά στην ευρύτερη οικονομική δύναμη, ένα επιπλέον στοιχείο που συντηρεί το έμφυλο οικονομικό χάσμα συνιστά ο χαμηλότερος βαθμός πρόσβασης των γυναικών στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και στον έλεγχο περιουσιακών στοιχείων. Ίσε ευκαιρίες πρόσβασης παρουσιάζονται σε μόλις 60% των χωρών που αξιολογούνται, ενώ σε μόλις 42% των χωρών αυτών, υπάρχουν ίσες ευκαιρίες ως προς την ιδιοκτησία γης.

Τα πλέον γεφυρωμένα έμφυλα χάσματα εμφανίζονται στους τομείς της εκπαίδευσης και της υγείας, με τη διαφορά να κυμαίνεται αντίστοιχα σε 4,4% και 4,6%. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν 44 χώρες όπου πάνω από το 20% των γυναικών είναι αναλφάβητες. Ομοίως, η σχεδόν ισότιμη συμμετοχή γυναικών και ανδρών στην ανώτερη εκπαίδευση υποκρύπτει τη χαμηλή συμμετοχή τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών, σε απόλυτους αριθμούς. Κατά μέσον όρο, το 65% των κοριτσιών και 66% των αγοριών έχουν εγγραφεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε παγκόσμιο επίπεδο, και μόνο το 39% των γυναικών και το 34% των ανδρών φοιτούν στο κολέγιο ή το πανεπιστήμιο. Αναφορικά με τις έμφυλες διαφορές στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI), η ανάλυση που διεξήχθη σε συνεργασία με το LinkedIn, διαπιστώνει ότι μόνο το 22% των επαγγελματιών AI παγκοσμίως είναι γυναίκες, σε σύγκριση με το 78% που είναι άνδρες. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα έμφυλο χάσμα της τάξεως του 72% (τρεις φορές μεγαλύτερο από οποιονδήποτε άλλον κλάδο συγκέντρωσης ταλέντων), το οποίο μάλιστα παραμένει σταθερό κατά τα τελευταία χρόνια και προς το παρόν δεν δείχνει τάσεις βελτίωσης στο μέλλον. Η ανάλυση των στοιχείων φανερώνει επίσης ότι στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης το φαινόμενο της «γυάλινης οροφής» είναι εντονότερο, αφού οι γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό να τοποθετηθούν σε ανώτερες θέσεις στον συγκεκριμένο τομέα. Όπως επισημαίνεται και από τη Διεθνή Αμνηστία, το κενό δεξιοτήτων που παρουσιάζεται στον τομέα αυτόν μεταξύ ανδρών και γυναικών μπορεί να διευρύνει το έμφυλο χάσμα στην οικονομική συμμετοχή και τις ευκαιρίες, καθώς η ζήτηση των δεξιοτήτων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Επιπλέον, η χαμηλή συμμετοχή των γυναικών στον συγκεκριμένο τομέα συρρικνώνει ακόμη περισσότερο τις δεξαμενές ταλέντων σε έναν επαγγελματικό κλάδο όπου υπάρχει ήδη ανεπάρκεια παροχής επαρκώς ειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Λαμβάνοντας υπ’όψιν το βάθος του χάσματος μεταξύ των φύλων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης, υπάρχει σαφής ανάγκη για τη λήψη προληπτικών μέτρων προκειμένου για την πρόληψη της εμβάθυνσης του χάσματος αυτού και σε άλλες βιομηχανίες όπου οι δεξιότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης παρουσιάζουν αυξανόμενη ζήτηση. Αυτές περιλαμβάνουν τόσο παραδοσιακά ανδροκρατούμενους τομείς, όπως ο κλάδος της μεταποίησης, του λογισμικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, της δικτύωσης, καθώς και τις υπηρεσίες πληροφορικής, όσο και παραδοσιακά γυναικοκρατούμενους τομείς, όπως οι μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, η υγειονομική περίθαλψη και η εκπαίδευση. Τέλος, να αναφερθεί πως η χώρα στην οποία έχει επιτευχθεί ο μεγαλύτερος βαθμός έμφυλης ισότητας είναι, μέχρι σήμερα, η Ισλανδία, όπου πάνω από 85% των συνολικών διαφορών μεταξύ των φύλων έχει κλείσει, ακολουθούμενη στην κατάταξη από τη Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία. Αν και η πρώτη δεκάδα κυριαρχείται από τις σκανδιναβικές χώρες, περιλαμβάνει ωστόσο και τη Νικαράγουα στην 5η θέση, τη Ρουάντα και τη Ναμίμπια στην 6η και 10η θέση αντίστοιχα, καθώς και τις Φιλιππίνες, που κατατάσσονται στην 8η θέση, ενώ η πρώτη δεκάδα συμπληρώνεται από τη Νέα Ζηλανδία και την Ιρλανδία, που κατατάσσονται αντίστοιχα στην 7η και 9η θέση.

2. Η κατάσταση στην Ελλάδα Η Ελλάδα κατατάσσεται από το Παγκόσμιο Οικονομικό Forum στην 78η θέση, σε σύνολο 149 χωρών, παρουσιάζοντας σε γενικές γραμμές μια στασιμότητα σε σχέση με την περσινή χρονιά (κατείχε την 78η θέση σε σύνολο 144 χωρών). Τα στοιχεία που αξίζει να αναφερθούν σχετικά με την κατάταξη της χώρας στους 4 επιμέρους τομείς που εξετάζει η Έκθεση είναι ότι η Ελλάδα παρουσίασε χειροτέρευση στον τομέας της υγείας και επιβίωσης, πέφτοντας κατά 10 θέσεις σε σχέση με το 2017, ενώ ως ο πλέον βελτιωμένος παρουσιάζεται αυτός της οικονομικής συμμετοχής και των ευκαιριών, ακολουθώντας άλλωστε και τη γενικότερη τάση, αφού, όπως αναφέρθηκε, ο συγκεκριμένο τομέας αποτελεί, στο σύνολο των εξεταζόμενων χωρών, τον μοναδικό από τους 4 τομείς όπου το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών εμφανίζει μείωση σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά (Πίνακας 1).

gapf

 

  • Βιβλιογραφικές αναφορές
  • World Economic Forum (2017), Global Gender Gap Index 2017
  • World Economic Forum (2018), Global Gender Gap Index 2018
  • World Economic Forum Gender gap reports

Αναφορές στο διαδίκτυο: https://socialpolicy.gr/

Διαμαρτυρία
Γυναικείων οργανώσεων για την περαιτέρω υποβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας

Άμεση Αναβάθμιση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων
και του ΚΕΘΙ


Το γυναικείο κίνημα εδώ και δεκαετίες προβάλλει το αίτημα για ισότιμη συμμετοχή των δύο φύλων στα κέντρα λήψης απόφασης και στην εφαρμογή πολιτικών για την περαιτέρω ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας στο δημόσιο χώρο.
Με τους αγώνες του κατέκτησε, στην αναθεώρηση του Συντάγματος του 2001, να υπάρξουν θετικές δράσεις για την ανάδειξη και γυναικών σε θέσεις ευθύνης.
Σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση εφαρμογής πολιτικών για την ενίσχυση της γυναικείας παρουσίας έπαιξε η δημιουργία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας η οποία υπαγόταν αρχικά στο τότε Υπουργείο Προεδρίας και μετέπειτα στο Υπουργείο Εσωτερικών. Μάλιστα την περίοδο 1985-1989 και 2018-2019 υπήρξε και υφυπουργός Ισότητας των Φύλων.
Και ενώ από την Διάσκεψη του Πεκίνου του ΟΗΕ το 1995 τα γυναικεία δικαιώματα χαρακτηρίστηκαν ανθρώπινα δικαιώματα και μπήκαν στόχοι για την αντιμετώπιση των γυναικείων θεμάτων, στη χώρα μας υπάρχει σημαντική οπισθοχώρηση τα δύο τελευταία χρόνια.
Η σημερινή Κυβέρνηση με την ανάληψη των καθηκόντων της, μετέφερε την Γενική Γραμματεία Ισότητας από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Εργασίας και την μετονόμασε σε γενική γραμματεία οικογενειακής πολιτικής και ισότητας των φύλων.
Με τον πρόσφατο ανασχηματισμό προχώρησε σε περαιτέρω υποβάθμιση της ισότητας, μετονομάζοντάς την σε Γενική Γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.
Η ισότητα των φύλων, όμως, αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και στοιχείο κοινωνικής δικαιοσύνης προς τις γυναίκες για να πάψουν να ζουν κάτω από καθεστώς πατριαρχίας, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Δεν συγχωνεύεται, δεν τεμαχίζεται.
Αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας.
Δεν συνδυάζεται με θέματα όπως το δημογραφικό και η οικογένεια, ούτε αποτελεί η ισότητα μια κουκίδα ανάμεσα σε τρία θέματα.
Οι γυναικείες οργανώσεις, ομόφωνα, είχαμε αντιδράσει στη μετονομασία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων σε Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας, όταν ανέλαβε αυτή η κυβέρνηση, και είχαμε αντιδράσει και στην υπαγωγή της στο υπουργείο Εργασίας, από το υπουργείο Εσωτερικών που ήταν πριν.
Τώρα έχουμε και μια τρίτη υποβάθμιση, αφού η ισότητα, που βρίσκεται στο υπουργείο Εργασίας, συνδυάζεται με το Δημογραφικό και την Οικογένεια , ωσάν ο ρόλος της γυναίκας να είναι η αναπαραγωγή του ανθρώπινου είδους και η φροντίδα των μελών της οικογένειας.
Οι γυναικείες οργανώσεις αρνούμαστε αυτό τον ρόλο για τις γυναίκες και διεκδικούμε την ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνία και την πολιτική και ταυτόχρονα την εξισορρόπηση των ρόλων στον εργασιακό και οικογενειακό βίο.
Εξ άλλου τα τελευταία χρόνια υλοποιήθηκαν μία σειρά προγράμματα προς αυτή την κατεύθυνση της εξισορρόπησης εργασιακού και οικογενειακού βίου.
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το Δείκτη Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτο για την Ισότητα των φύλων η Ελλάδα βρίσκεται τελευταία, και πρέπει να γίνουν μεγάλες αλλαγές για να προχωρήσει, σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτές που έγιναν πρόσφατα. Επίσης, υπενθυμίζουμε ότι στην παγκόσμια κατάταξη για τη συμμετοχή των γυναικών στα εθνικά κοινοβούλια, η Ελλάδα έχει τον αριθμό 99, με 21,7% γυναίκες στη Βουλή.
Οι γυναικείες οργανώσεις διεκδικούμε εδώ και χρόνια να αναβαθμιστεί η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων σε υπουργείο, για να δοθεί η πρέπουσα σημασία στο κορυφαίο αυτό θέμα.
Μέχρι να γίνει αυτό, απαιτούμε να αποκτήσει την παλιά της ονομασία και μαζί με το ΚΕΘΙ να επιστρέψει στο υπουργείο Εσωτερικών, για ανάπτυξη οριζόντιων πολιτικών για την ισότητα των φύλων.
Επίσης, διεκδικούμε να ενταχθεί η Ισότητα στο Ταμείο Ανάκαμψης για την Πανδημία, και να κατοχυρωθούν κονδύλια στους προϋπολογισμούς όλων των υπουργείων για τις απαραίτητες δαπάνες.

Υπογραφές οργανώσεων:

1. Γυναικεία ομάδα Αυτοάμυνας
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ;

2. Δίκτυο για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

3. Δίκτυο Γυναικών ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ Δημοκρατών Σοσιαλιστών
email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
facebook https://www.facebook.com/diktyo.gynaikon
Ελένη Σταύρου 6973551168 Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

4. Ελληνικό Δίκτυο για την Φεμινιστική Απεργία
www.facebook.com/femstrike2019
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Σοφία Κάντα Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 6973083986

5. Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

6. Ένωση Γυναικών Ελλάδας (Ε.Γ.Ε.)
Δέσποινα Λογιάδου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 6946309670


7. Κέντρο Έρευνας και Δράσης για την Ειρήνη (ΚΕΔΕ)
Αρκαδίου 9, Αγία Παρασκευή 15341
www.kede.org Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

8. Κίνηση Δημοκρατικών Γυναικών
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

9. Nimertis action art
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

10. Σωματείο Γυναικείων Δικαιωμάτων «ΤΟ ΜΩΒ»
https://tomov.gr/ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αναστασία Γκολιομύτη 6977270790. Στέλλα Σάμου 6948820219

11. Φεμινιστική Συλλογικότητα Θεοδώρα
https://www.facebook.com/groups/391995412113784
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

12. ΧΕΝ Ελλάδος
Πρόεδρος Όλγα Γκίνη - Νομικός Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Δρ Μ. Κανταράκη επιστημονική συνεργάτης Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Αμερικής 11 Τηλ. 210 3624291, 2103606530
https://www.xen.gr/

13. Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανικών
Εφη Τριτοπούλου, Πρόεδρος Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , 6944967103
www.edem-net.gr

14. Κοινωνική Παρέμβαση Δυτικά
email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
ιστοσελίδα https://paremvasidytika.wordpress.com/
facebook https://www.facebook.com/ParemvasiDytika

 

 

Το Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης, ενημερώνει με την απόλυτη διαφάνεια με την οποία λειτουργεί κι ευχαριστεί θερμά δημοσίως την εταιρεία AVON για την οικονομική στήριξη της στο έργο μας.

Ευχαριστούμε επίσης τους πολύτιμους εθελοντές μας. Την ανακοίνωσή μας συνοδεύει μια πολύτιμη ζωγραφιά της Σοφίας, ενός παιδιού που ζει με τη μητέρα της.  Μας την έστειλε όταν έκλεισαν το δικό τους σπιτάκι.  

Αρχικά, με την πολύτιμη βοήθεια εθελοντών μας, πληρώνονται για τις δικαστικές ενέργειες οι δικηγόροι μας, αγοράζονται τρόφιμα σε άτομα που δεν φιλοξενούμε στη δομή που δημιουργήσαμε με την ευγενική  χορηγεία της ΑVON, αλλά δεν έχουν τα μέσα διαβίωσης.  Ιδιαίτερα υποστηρίζονται μητέρες με παιδιά, διατίθενται χρήματα για βενζίνες για τα μεταφορικά έξοδα ατόμων, ειδών και τροφίμων.

Τα νομικά θέματα στην Αθήνα αναλαμβάνουν οι επί σειρά ετών έμπειροι δικηγόροι μας, ενώ σε διάφορα σημεία στην Ελλάδα, οι εθελοντές μας οι οποίοι είναι διαφόρων ειδικοτήτων, φροντίζουν για τις ανάγκες κάποιων ανθρώπων όπως τρόφιμα και άλλα.  

Αναφορικά με την οικονομική υποστήριξη της AVON, για στήριξη θυμάτων ενδο-οικογενειακής βίας, έχουμε ήδη φιλοξενήσει δεκατέσσερα άτομα, στην Αθήνα και ένα στην Χαλκίδα. Πέντε άτομα προχώρησαν με τη ζωή τους κι εξακολουθούν να έχουν ψυχολογική και νομική στήριξη από το Δίκτυο μας. Δύο άτομα εξακολουθούν να φιλοξενούνται στη δομή που δημιουργήθηκε Στη Χαλκίδα φιλοξενήθηκε ένα κακοποιημένο  άτομο, άνδρας,  με ψυχική διαταραχή για πέντε μέρες σε ξενοδοχείο και εξακολουθούμε τη στήριξη του σε συνεργασία με τις Δημοτικές Κοινωνικές Υπηρεσίες.Πρόσφατα, με τη στήριξη και του ψυχοθεραπευτή που τον έχει αναλάβει, κατόρθωσε να βρει και εργασία.

Από το σύνολο των ατόμων  που στηρίξαμε το καλοκαίρι αυτό, τα τέσσερα είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, που βρέθηκαν σε κίνδυνο.

Επίσης, βοηθήσαμε όσο μας ήταν δυνατό,  άτομα να βρουν σπίτι και συμβάλλουμε στο να καταβάλουν τα πρώτα ενοίκια για μόνιμη εγκατάσταση, επειδή θα έχουν στο μέλλον μερική επιδότηση ενοικίου και σύντομα ελπίζουμε ότι θα μπορούν να ανταπεξέλθουν χωρίς εμάς.

Επιπρόσθετα, τον Αύγουστο, στείλαμε βοήθημα 300 ευρώ για τρόφιμα, σε γιαγιά με δύο μικρά παιδάκια στη Ρόδο. Στείλαμε επίσης κι άλλα ποσά για τρόφιμα σε άτομα που δεν έβρισκαν άλλη βοήθεια και ήταν θύματα βίας. Δικηγόρος μας έχει αναλάβει τη νομική και κοινωνική στήριξή τους. Η αποζημίωση για τις δικαστικές πράξεις των δικηγόρων για τα θέματα αυτά, όπως έχει προαναφερθεί, πραγματοποιείται από την οικονομική στήριξη κάποιων εθελοντών μας, ενώ η συνολική νομική και κοινωνική προσφορά τους είναι δωρεάν και ανεκτίμητη.

Τέλος, στηρίξαμε νομικά μια γυναίκα στην Κρήτη και δεχθήκαμε μια γυναίκα από τη Χίο για ολιγοήμερη παραμονή και φιλοξενία, όπου της πληρώσαμε τα μεταφορικά της έξοδα. Αυτό το διάστημα φιλοξενούμε επίσης μια γυναίκα από το Αίγιο.

Το Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης συνεχίζει το έργο του με μεγάλη εμπειρία, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια. Κλείνοντας ευχαριστούμε θερμά τους υποστηρικτές μας, που συμβάλλουν με κάθε τρόπο στο απαιτητικό μας έργο. Ευελπιστούμε στη «συνέχεια» και στην επιτυχή προσαρμογή στις νέες συνθήκες τόσο των ανθρώπων που μας εμπιστεύονται και προχωρούν με τόλμη τη ζωή τους, όσο και της ομάδας μας που με τη συνοχή και την εμπιστοσύνη ανατροφοδοτείται, πολλαπλασιάζεται και δυναμώνει.

Το Δ.Σ.

-- 

Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης_Γραμμή ΣΟΣ "δίπλα σου" κατά της ενδοοικογενειακής βίας, 2109700814

 

 

Σελίδα 1 από 2