Οι στόχοι μας

Το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης ασχολείται με τα παρακάτω αντικείμενα:

  • Παροχή συμβουλών και ενημέρωσης σχετικά με τις πολιτικές ισότητας για τις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Συνεργασία με διάφορες Ευρωπαϊκές οργανώσεις για κοινές εκστρατείες.
  • Διοργάνωση σεμιναρίων και εργαστηρίων πάνω σε θέματα Ε.Ε. και τις πολιτικές ίσων ευκαιριών στα κράτη-μέλη, σε περιφερειακό, εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Μελέτες κριτικής αξιολόγησης και προγράμματα δράσης σε σχέση με κοινοτικές πολιτικές π.χ. για την κοινωνική ασφάλεια, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της βίας, για την αντιρατσιστική κι αντισεξιστική εκπαίδευση.
  • Άσκηση πίεσης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου κ.τ.λ. για πιο αποτελεσματικές πολιτικές για τις γυναίκες.
  • Οικοδόμηση ειρήνης και ανάπτυξης. Αντιρατσιστική εκπαίδευση και κατάρτιση. Έρευνα πάνω στη διαχείριση συγκρούσεων.
  • Έρευνα και δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δυνατότητα σύστασης γυναικείων συνεταιρισμών και μικρών επιχειρήσεων.
  • Προγράμματα κατά της βίας για γυναίκες και παιδιά, εκλαμβάνοντας τη βία ως το μεγαλύτερο μέσο παρεμπόδισης της ανθρώπινης ανάπτυξης. Μελέτες, συνέδρια και διεθνής συνεργασία για την πρόληψη, την προστασία των θυμάτων, την καταπολέμηση της διαφθοράς της αστυνομίας και την παρακολούθηση των φορέων σχεδιασμού πολιτικής.